Krafttag för morgondagens energiförsörjning

Att Sverige snabbt behöver en klar och tydlig kurs i energifrågan för att vi inte ska försätta oss i en mycket besvärlig situation framöver är ganska klart.

Det har hänt alldeles för lite och vi behöver en masterplan, med en bred politisk enighet, som baserar på el från förnybar energi kombinerat med kärnkraft.

Det som nu framstår som den stora sparken i baken är den överdimensionerade debatten om klimatet och vad som bör ske för att minska vår miljöpåverkan. Men vår problematik går mycket längre tillbaka än Al Gores popmpösa An inconvenient truth som alltmer framstår som en skrämselrulle med syfte att ge ära och berömmelser till Al Gore snarare än att ha presenterat relevant och korrekt fakta.

Barseback

Det som nu sker är att det dragits igång ett upprop som heter Krafttag.nu – för morgondagens energiförsörjning. Det är ett samarbete mellan Svenskt näringsliv och ett antal näringslivsföreträdare och deras initiativ beskrivs enligt följande:

>>Sverige står inför stora utmaningar. Vårt näringsliv utsätts för
knivskarp internationell konkurrens, samtidigt som vi alla behöver
minska vår klimatpåverkan.
För att detta ska vara möjligt krävs en uppdaterad energipolitik, där gamla låsningar inte längre tillåts hindra utvecklingen.

Den verklighet svensk industri lever i blir allt mer krävande. För
att möta konkurrensen från länder med helt andra kostnadsnivåer behövs
fortsatt teknisk förnyelse och ytterligare produktivitetsökningar.
Detta är avgörande för att säkra jobb och välstånd. Utan en
konkurrenskraftig svensk industri hotas miljoner svenskars ekonomiska
trygghet.

Samtidigt står vi och andra länder inför en betydande utmaning på
klimatområdet. Vi måste radikalt minska vårt beroende av fossila
bränslen i energiförsörjningen för att minimera den globala
klimatpåverkan.

Sverige har ett gott utgångsläge, vi är det industrisamhälle som har
näst lägst utsläpp per capita och per BNP och genom tidiga satsningar
på förnybar energi och kärnkraft har vi en så gott som koldioxidfri
elproduktion.

Arbetet för minskad klimatpåverkan går hand i hand med ekonomisk
tillväxt och modern teknik, ett samband även FN:s klimatpanel
poängterat. Utgångspunkten för den svenska klimat- och energipolitiken
måste vara att förena målen om god ekonomisk utveckling och
sysselsättning med global klimatnytta.

Den framtida svenska energiförsörjningen kommer att behöva baseras på
en rad olika tekniker med den gemensamma nämnaren att minimera
utsläppen av växthusgaser. Industrin är redan idag den största
användaren av förnybar energi och på fjärrvärmeområdet har andelen
förnybar biobaserad energi ökat dramatiskt. Det finns dessutom
möjlighet till ytterligare ökning om vi kan behålla en
konkurrenskraftig skogs-, trä- och massaindustri.

Stora investeringar görs också på vindkraftsområdet, där nya aktörers
intåg på marknaden ökar konkurrensen. Samtidigt är det ett faktum att
det krävs subventioner för att vindkraften ska vara konkurrenskraftig.
Alltför kraftiga ensidiga styrmedel riskerar att slå fel och hämma
utvecklingen av välfärden.

För det svenska näringslivet är säker tillgång på energi till
konkurrenskraftiga priser en avgörande konkurrensfaktor. Det gäller
inte minst i de delar av Sverige som ligger utanför de tätbefolkade
storstadsregionerna.

Idag kommer nästan hälften av den svenska elproduktionen från
kärnkraft. En effektiv energianvändning är viktigt och kommer att ge
effekter även på elanvändningen, men samtidigt bedömer vi att elbehovet
kommer att öka i framtiden. Därför är det mycket svårt att inom
överskådlig tid se ett scenario utan svensk kärnkraft, med mindre än
att mycket stora uppoffringar behöver göras vad gäller såväl ekonomi
och jobb som klimatpåverkan. Tvärtom kommer kärnkraften att vara ett
viktigt alternativ i framtiden.

Svenska företag och löntagare behöver tydliga besked om kärnkraftens
framtid. Besked om att den inte på förhand kommer att uteslutas vid
utbyggnad av ny elproduktion. Besked som ser fördomsfritt på de olika
energislagen – med tillväxt, jobb och minskad klimatpåverkan i fokus.

För att ge Sverige stabila förutsättningar krävs en bred energipolitisk
uppgörelse över blockgränsen. Vi behöver en verklighetsanpassad
energipolitik som kan ge trygghet och förutsägbarhet att planera för
framtiden, att säkra konkurrenskraften och jobben.

En sådan energiuppgörelse bör bl a innehålla följande:

  • Minskade utsläpp av växthusgaser är prioriterat,
  • Långsiktiga ramvillkor på energimarknaderna, där varken kärnkraften eller något annat energislag på förhand utesluts,
  • Mer förutsägbar och snabbare tillståndsprocess,
  • Fortsatt ökade forskningsinsatser och satsningar på demonstrationsanläggningar för ny teknik,
  • Snabbare introduktion av ny teknik på marknaden genom t ex offentlig upphandling och tidsbestämda incitament,
  • Hållbar utveckling av alternativa drivmedel,
  • Handelssystem för utsläppsrätter som ger svensk och europeisk industri tillväxtmöjligheter,
  • Elcertifikatsystemet är ett viktigt styrmedel för förnybar elproduktion.


Sverige behöver en uppdaterad energipolitik för tillväxt och jobb. Långbänkens tid är förbi. Det är hög tid för krafttag!<<

Börja med att gå in och skriv in ditt namn för att stödja initiativet.

Sedan är det dags att börja lobba för en utbyggnad av svensk kärnkraft som ett långsiktigt fundament i den svenska energiförsörjningen. En tid av ekonomisk kris och allmän lågkonjunktur, som vi nu är på väg in i, är exakt rätt tillfälle för att övertyga människor om att vi behöver försäkra oss om denna rena och billiga energi.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , Intressant.se